Publikacje naszej kancelarii

W niniejszym miejscu naszej strony internetowej prezentujemy artykuły podejmujące aktualne zagadnienia z dziedziny prawa. Publikacje naszej kancelarii z Legionowa zostały sporządzone z myślą o przybliżeniu osobom odwiedzającym nasz portal online różnorodnych zagadnień, z którymi mogą zetknąć się na co dzień. Wśród nich wymienić można kwestie związane z prawem pracy.

W zgromadzonych tutaj materiałach omawiamy sytuacje, w których możemy rozważyć porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę, a także przedstawiamy, jakie są skutki złożenia przez pracownika odwołania od złożonego pracodawcy wypowiedzenia. Omawiamy również podstawowe różnice między UoP a zleceniem, czyli umową cywilnoprawną, a także podpowiadamy, jak uniknąć sporów o ustalenie stosunku pracy. Publikacje kancelarii uzupełniane są na bieżąco o nowe pozycje.

 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę mailem lub sms’em?

  Zdarza się, że pracodawca – będąc pod wpływem emocji, bądź chcąc jak najszybciej zakończyć współpracę z pracownikiem – nie zważa na formę swojego oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę i dokonuje tej czynności np. w treści maila, w wiadomości SMS a nawet ustnie. Czy takie wypowiedzenie jest nieważne? […]

  Obrona pracownika przez roszczeniami pracodawcy o zwrot składek ZUS

  W innej publikacji naszej Kancelarii przedstawiliśmy w zarysie problematykę dotyczącą możliwości dochodzenia przez pracodawcę od pracownika zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku uzyskania przez niego przed sądem korzystnego wyroku w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy. Przedmiotem niniejszej analizy jest natomiast wskazanie argumentów, które pracownik może przedstawić broniąc się przed w/w roszczeniami pracodawcy. […]


  Niekorzystne dla pracownika skutki ustalenia istnienia stosunku pracy

  Zjawisko polegające na zawieraniu umów cywilnoprawnych na warunkach podobnych do umów o pracę jest bardzo powszechne. Zdarza się, iż zleceniobiorcy czują się pokrzywdzeni pozbawieniem ich uprawnień typowych dla zatrudnienia pracowniczego i z tych względów decydują się na wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie istnienia stosunku pracy. W wielu przypadkach osoby te nie mają jednak świadomości, iż sądowe potwierdzenie pracowniczego charakteru zatrudnienia może skutkować także niekorzystnymi dla nich następstwami: […]

 • Umowa o pracę a umowa zlecenia – podstawowe różnice

  Rozważając formę zatrudnienia pracownika pracodawcy bardzo często zastanawiają się, w czym w praktyce różni się umowa o pracę od umowy cywilnoprawnej i w jaki sposób powinna być skonstruowana umowa zlecenia (lub umowa o świadczenie usług), by nie narazić się na ryzyko powództw o ustalenie stosunku pracy. […]

 • Utrata prawa do odprawy jako skutek złożenia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

  Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy najczęściej uprawnia pracownika do odprawy pieniężnej uregulowanej w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. „o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”. […]

 • Jak wycofać się z zawartego porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę?

  Zdarza się, że po podpisaniu porozumienia rozwiązującego umowę o pracę pracownik nabiera wątpliwości, czy jego decyzja o zakończeniu zatrudnienia była słuszna. Czy w takim przypadku można anulować to porozumienie, unieważnić je, lub w jakikolwiek inny sposób wycofać się z niekorzystnej dla pracownika czynności prawnej? Możliwość uchylenia się od skutków prawnych porozumienia w sprawie rozwiązania umowy […]