Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria świadczy usługi doradcze w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Zakres usług Kancelarii obejmuje także reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych zmierzających do zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszenia oraz uzyskania rekompensaty finansowej – tj. zadośćuczynienia lub odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem dobra osobistego.

Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego do dóbr osobistych człowieka zalicza się w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych istnieje domniemanie bezprawności czynu (art. 24 kodeksu cywilnego). Oznacza to, że w procesie dotyczącym naruszenia dóbr osobistych to na sprawcy naruszenia będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że czyn, którego się dopuścił, nie był bezprawny.

Katalog środków ochrony dóbr osobistych został wymieniony w art. 24 kodeksu cywilnego. Do środków tych należy żądanie zaniechania danego działania (np. żądanie zaprzestania rozpowszechniania informacji godzących w godność poszkodowanego) oraz żądanie naprawienia jego skutków np. poprzez żądanie opublikowania określonej treści oświadczenia (w szczególności przeprosin lub sprostowania). Żądanie naprawienia skutków działania naruszającego dobra osobiste może obejmować także wypłatę odszkodowania (jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa), zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Roszczenia niemajątkowe o zaniechanie naruszeń oraz roszczenie o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia nie ulegają przedawnieniu.