Sprawy związane z własnością i posiadaniem

Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach związanych z własnością i posiadaniem, m.in. sprawy o :

–  ochronę posiadania i własności oraz sprawy roszczeń związanych z naruszeniem własności lub posiadaniaposiadanie to stan faktyczny polegający na władaniu określoną rzeczą. Sądowa ochrona posiadania realizowana jest w drodze tzw. roszczeń posesoryjnych, na które składa się roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Prawo własności – w odróżnienia od zwykłego posiadania – to stan prawny. Ochrona własności może być realizowana za pomocą roszczeń windykacyjnych (czyli roszczeń o wydanie rzeczy) oraz roszczeń negatoryjnych (o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń).

eksmisjęskuteczne rozwiązanie umowy najmu lub innej umowy będącej podstawą używania lokalu przez lokatora nie uprawnia właściciela lokalu do użycia przymusu w celu usunięcia niechcianego mieszkańca z lokalu. Jeżeli mimo zakończenia umowy lokator odmawia opuszczenia mieszkania, niezbędne jest wdrożenie przez właściciela postępowania sądowego o eksmisję, w wyniku którego sąd nakazuje lokatorowi opróżnienie i opuszczenie tego lokalu;

ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmucelem postępowania o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy jest zakwestionowanie przez najemcę ważności lub skuteczności dokonanego rozwiązania umowy najmu oraz ustalenie w wyniku tego postępowania, iż umowa najmu nadal obowiązuje mimo dokonanego wypowiedzenia;

bezumowne korzystanie z gruntu, lokalu lub rzeczywłaściciel rzeczy może dochodzić od osoby, która bezpodstawnie włada jego lokalem, gruntem lub inną rzeczą świadczeń za bezumowne korzystanie z tej rzeczy. Świadczenia te najczęściej przyjmują postać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy lub odszkodowania;

zasiedzeniezasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia rzeczy. Nabycia rzeczy dokonuje się na skutek używania danej rzeczy i traktowania jej jak właściciel przez odpowiedni okres czasu (okres ten wynosi 20 lub 30 lat i zależny jest od tego, czy posiadacz samoistny działa w dobrej, czy w złej wierze). Zasiedzeniu podlegają rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste a nawet służebności gruntowe.

zniesienie współwłasnościzniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub w trybie sądowym. W przypadku braku konfliktu pomiędzy współwłaścicielami możliwe jest zniesienie współwłasności w drodze umowy. Jeżeli współwłasność dotyczy nieruchomości umowne zniesienie tej współwłasności wymaga formy aktu notarialnego. Sądowe zniesienie współwłasności ma miejsce najczęściej w przypadku, gdy współwłaściciele nie mogą porozumieć się co do samego faktu wyjścia ze współwłasności lub co do związanych z tą czynnością rozliczeń. Współwłasność rzeczy może być zniesiona poprzez: podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty lub sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży;

– ustanowienie służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu i innych ograniczonych praw rzeczowych

sprawy wieczystoksięgowe – reprezentacja w postępowaniach o wpis do księgi wieczystej oraz w sprawach dotyczących uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawym

– i inne.