Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie związane z ustalaniem kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z artykułem 113 k.r.o rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktu niezależnie od władzy rodzicielskiej. Kontakty te obejmują przede wszystkim przebywanie z dzieckiem, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji oraz korzystanie z innych środków komunikacji na odległość. Na prawo do kontaktu z dzieckiem nie ma wpływu władza rodzicielska – ani ograniczenie, ani jej pozbawienie. 

Sposoby ustalania kontaktów z dzieckiem? 

Na sposób i formę utrzymywania kontaktów z dzieckiem wpływają wiek dziecka, jego stan zdrowia oraz rozwój psychofizyczny. Częstotliwość spotkań zależy natomiast zarówno od danej sytuacji faktycznej, jak i prawnej dziecka oraz rodziców. Uregulowanie kontaktów może nastąpić w wyniku: 


– porozumienia zawartego między rodzicami, 


– postanowienia lub wyroku sądu, 


– ugody sądowej lub zawartej przed mediatorem. 


Jeżeli rodzice nie są w stanie samodzielnie ustalić sposobu kontaktów z dzieckiem na drodze porozumienia, w tej kwestii orzeka sąd rodzinny. Postępowanie składa się z co najmniej jednej rozprawy, a także przesłuchania stron i świadków oraz analizy dowodów z opinii biegłych. 

 Zgodnie z art. 1132 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kontakty z dzieckiem mogą zostać ograniczone lub zakazane z uwagi na jego dobro. Dotyczy to sytuacji, w których rodzić np. odbywa karę pozbawienia wolności, zapadł na poważną chorobę psychiczną, w przeszłości znęcał się nad dzieckiem, był karany za przestępstwo na szkodę dziecka lub w sposób uporczywy nie interesował się nim.

Aby wszcząć postępowanie sądowe, należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W treści wniosku warto wskazać informacje dotyczące oczekiwanego przez wnioskodawcę sposobu odbywania się kontaktów, w tym ich formy i częstotliwości (konkretne dni i godziny). Ponadto należy opisać okoliczności faktyczne sprawy uzasadniające potrzebę uregulowania tych kontaktów przez sąd oraz wskazać dowody na te okoliczności (np. w postaci wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa lub psychiatry, o przesłuchanie stron i świadków). Należy także wskazać, czy rodzice starali się uregulować kontakty z dzieckiem polubownie. Konieczne jest również dołączenie odpis aktu urodzenia dziecka w oryginale.