Zawieranie i wykonywanie umów

Zawieranie i wykonywanie umów, dochodzenie roszczeń z umów oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia:

Kancelaria zapewnia obsługę prawną we wszelkich sprawach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, m.in. takich jak umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowa cesji (umowa przelewu wierzytelności, umowa przejęcia długu), umowa dożywocia i inne. Ponadto adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

kompleksowe doradztwo w przedmiocie prawidłowego konstruowania treści umów – prawidłowe zredagowanie zapisów umowy jest często warunkiem skuteczności uprawnień stron. Większość umów występujących w obrocie regulowana jest przez przepisy prawa (głównie przez Kodeks cywilny). Tworząc projekt umowy strony nie mają zatem pełnej dowolności. Treść umowy wymaga dostosowania do przepisów ogólnie obowiązujących. Korzystając z doradztwa naszej Kancelarii Klient może mieć pewność, iż zawierana przez niego umowa zostanie dostosowana zarówno do jego potrzeb, jak i wymogów wynikających z regulacji prawnych;

analizę umów i przygotowywanie opinii prawnych do umów – zdarza się, że zawarta umowa wymaga dokonania jej interpretacji pod kątem zgodności z przepisami prawa. Analiza prawna umowy może być także konieczna w celu ustalenia znaczenia nieprecyzyjnie zredagowanych zapisów dotyczących praw i obowiązków stron;

tworzenie projektów umów, w tym kształtowanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy – zawierając umowę warto jest pamiętać, aby wprowadzić do jej treści regulacje zabezpieczające jej wykonanie, takie jak kara umowna, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, odszkodowanie gwarancyjne, weksel, dobrowolne poddanie się egzekucji itp.;

prowadzenie postępowań o uznanie bezskuteczności umowy lub innej czynności prawnej zawartej z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska) – zdarza się, że wierzyciel nie może egzekwować swej należności z powodu niewypłacalności dłużnika. Jeżeli niewypłacalność ta wynika z czynności podjętych przez dłużnika (np. z celowego wyzbycia się majątku w drodze darowizny) możliwe jest dochodzenie przed sądem stwierdzenia bezskuteczności takiej czynności prawnej. W takim przypadku wierzyciel może żądać zaspokojenia swej należności z przedmiotów majątkowych, które zostały przez dłużnika przekazane osobie trzeciej. Kancelaria prowadzi postępowania, które mają na celu stwierdzenie przez sąd bezskuteczności czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli;

prowadzenie postępowań o stwierdzenie nieważności umowy, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (w związku z wadą oświadczenia woli) – podstawą stwierdzenia nieważności umowy może być działanie pod wpływem błędu, groźby lub podstępu. Nieważność umowy może być stwierdzona także w przypadku zawarcia umowy w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (niepoczytalność).

– inne.

Kancelaria reprezentuje Klientów także w sprawach dochodzenia roszczeń z umów, w tym z tytułu kar umownych, rękojmi, gwarancji, zapłaty wynagrodzenia umownego oraz odszkodowania za niewykonanie umowy bądź za nienależyte wykonanie umowy.