Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z dziedziczeniem. Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk zapewnia obsługę w następujących sprawach:

stwierdzenie nabycia spadku – Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym związanym z ustaleniem kręgu spadkobierców, zgromadzeniem niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnieniem zasad oraz podstaw spadkobrania, a także na etapie postępowania sądowego mającego na celu stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców

złożenie przez spadkobierców oświadczeń w sprawie przyjęcia spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucenia spadku, w tym odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka – Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo mające na celu wyjaśnienie spadkobiercom ich sytuacji prawnej oraz wpływu obranego sposobu przyjęcia spadku (lub jego odrzucenia) na ich własną sytuację majątkową, w szczególności na odpowiedzialność za długi spadkodawcy

dział spadku – Kancelaria zapewnia doradztwo oraz reprezentację Klientów na dalszym etapie procedur związanych z dziedziczeniem, który obejmuje dział spadku. Kancelaria zapewnia wsparcie zarówno w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do umownego działu spadku, jak i do działu spadku dokonywanego w drodze orzeczenia sądowego

– reprezentacja w postępowaniach o uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz w postępowaniach o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia tych oświadczeń w ustawowym terminie – Kancelaria reprezentuje swych Klientów w sprawach, których przedmiotem jest zmiana obranego sposobu przejęcia spadku. Postępowanie to może zostać wszczęte w przypadku, gdy oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone przez spadkobiercę pod wpływem błędu lub groźby. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w ustawowym terminie (np. nie złożył oświadczenia odrzuceniu spadku), może także uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk zapewnia kompleksowe doradztwo w aspekcie wyżej wskazanego zagadnienia oraz reprezentuje Klientów w niezbędnych procedurach sądowych.

wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia – spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku; od spadkobrania zastanie wyłączony także spadkobierca, który zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia przez sąd; Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w obszarze wyżej wskazanych zagadnień

zachowekKancelaria Adwokacka KMO udziela porad prawnych w sprawach związanych zarówno z dziedziczeniem testamentowym, jak i ustawowym. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz sporządza niezbędną dokumentację procesową w sprawach związanych z dochodzeniem roszczenia o zachowek, w tym ustalania jego wartości, zaliczania na jego poczet dokonanych darowizn za życia spadkobiercy i innych przysporzeń.

Czym jest zachowek?

To świadczenie zagwarantowane dla najbliższych członków rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie lub uwzględnieni w niższej wysokości, co spowodowało odsunięcie ich od dziedziczenia w takim stopniu, w jakim dziedziczyliby w przypadku stosowania zasad ustawowych. Celem tej instytucji prawnej jest ochrona osób blisko spokrewnionych z testatorem i ma na celu uczynić zadość zasadom współżycia społecznego. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej tytułem zachowku powstaje wówczas, gdy uprawniony nie otrzymał należnego mu świadczenia w postaci darowizny uczynionej przez spadkodawcę lub w innej formie rozrządzenia spadkowego.

Kto może dochodzić wypłaty zachowku?

Małżonek, zstępni (dzieci lub wnuki) oraz rodzice, którzy dziedziczyliby w sytuacji, gdyby testament nie został sporządzony. Ograniczenie kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia jest związane z zamiarem ochrony wyłącznie osób najbliżej spokrewnionych z testatorem. Wypłaty zachowku można dochodzić od spadkobierców testamentowych a także – w określonych sytuacjach – od spadkobierców ustawowych. Są oni zobowiązani do zapłaty solidarnie.

Należy pamiętać, że prawo do zachowku można utracić w przypadku wydziedziczenia w testamencie lub odrzucenia spadku. Dotyczy to także sytuacji, w której zawarto ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia lub spadkodawca wystąpił przed śmiercią o orzeczenie rozwodu lub separacji z małżonkiem z jego winy. Ponadto z żądaniem zachowku nie mogą wystąpić osoby uznane za niegodne dziedziczenia.

testamenty – Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawidłowego konstruowania i interpretacji testamentów. Od sposobu zredagowania tego dokumentu zależy bowiem nie tylko jego skuteczność, ale także zakres powołania do spadku.