Rozwiązywanie umów o pracę

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy (z zachowaniem okresu

wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym), a także świadczy usługi doradcze w kwestii wdrażania prawidłowej procedury zwolnień, w

tym grupowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Ustanie stosunku pracy następuje w wyniku jego wygaśnięcia lub rozwiązania. Pierwsza sytuacja może mieć miejsce na skutek:

– śmierci pracownika bądź pracodawcy,

– 3-miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania,

– innych przypadków określonych w przepisach szczególnych.


Rozwiązanie umowy o pracę jest natomiast następstwem czynności prawnej jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Zgodnie z przepisami prawa może ono odbywać się:

– na mocy porozumienia stron,

– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,

– z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta.

 
Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę, która została zawarta na okres próbny, czas określony lub czas nieokreślony. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony wynosi:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc, jeżeli pracował co najmniej 6 miesięcy

– 3 miesiące, jeżeli okres zatrudnienia trwał co najmniej 3 lata.

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego lub zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które obliczane jest jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.