Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych. Zakres działalności Kancelarii obejmuje w szczególności obsługę prawną takich spraw jak:

sprawy o rozwód (zarówno bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia stron, jak i z orzeczeniem winy małżonka); kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spraw rozwodowych obejmującą zarówno sporządzenie pozwu o rozwód (lub odpowiedzi na pozew o rozwód), jak i reprezentację w postępowaniu sądowym

sprawy o separację oraz o zniesienie separacji

sprawy o alimenty – obsługa Kancelarii obejmuje kompleksowe prowadzenie spraw o realizację obowiązku alimentacyjnego, w tym o zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci, o zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji, o realizację obowiązków alimentacyjnych względem rodzeństwa, rodziców i dalszych krewnych. Kancelaria świadczy usługi prawne także w sprawach dotyczących zmiany orzeczenia alimentacyjnego, tj. w sprawach o podwyższenie oraz obniżenie alimentów

sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi – adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk zapewnia obsługę prawną spraw dotyczących kontaktów z dziećmi ustalanych w związku z toczącym się procesem w sprawie o rozwód lub w odrębnym postępowaniu. Kancelaria świadczy usługi prawne także w sprawach o zabezpieczenie kontaktów rodziców z dziećmi, zmianę tych kontaktów oraz ich egzekucję

sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej – Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych z władzą rodzicielską, w tym w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej i o ograniczenie władzy rodzicielskiej dokonywane na wniosek rodzica lub z urzędu

sprawy o ustalenie ojcostwa (dokonywane w trybie uznania ojcostwa lub w drodze orzeczenia sądowego wydanego w sprawach zainicjowanych pozwem o ustalenie ojcostwa), a także sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

sprawy majątkowe małżeńskie – Kancelaria zapewnia obsługę prawną w sprawach majątkowych małżonków związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz w sprawach dotyczących rozszerzenia lub ograniczenia wspólności majątkowej. Adwokat Katarzyna Michalak- Oleszczuk reprezentuje Klientów także w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej. Obsługa prawna obejmuje zarówno przygotowanie projektu umowy o podział majątku jak i reprezentację w sporach sądowych dotyczących tych zagadnień rozpoznawanych w toku procesu o rozwód lub w odrębnym postępowaniu sądowym zainicjowanym wnioskiem o podział majątku. Ponadto Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących innych umów majątkowych między małżonkami.

sprawy o przysposobienie dziecka (adopcja) oraz o rozwiązanie przysposobienia.