Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych. Obsługa prawa obejmuje:

Reprezentacja w sporach między przedsiębiorcami w sprawach o:

–  zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło, roboty lub usługi oraz w sprawach o inne roszczenia wynikające z umów zawieranych między przedsiębiorcami, takich jak umowa o roboty budowlane, umowa leasingu, umowa przewozu i inne

–  zapłatę kar umownych i innych należności z umów gospodarczych

zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w relacjach między przedsiębiorcami

dochodzenie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. (art. 299 k.s.h.)

czyny nieuczciwej konkurencji

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i inne.

Kancelaria zapewnia także kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oraz opiniowania umów gospodarczych.

Sprawy rejestrowe dotyczące spółek osobowych oraz kapitałowych:

Adwokat Katarzyna Michalak – Oleszczuk reprezentuje Klientów w sprawach rejestrowych związanych z zakładaniem i bieżąca działalnością spółek osobowych oraz spółek kapitałowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna). Obsługa prawna obejmuje m.in.:

– przygotowywanie projektów umowy spółki, projektów uchwał organów spółki oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

– zgłoszenie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS)

– zgłoszenie zmian dotyczących spółek już zarejestrowanych w KRS

– rejestracja spółki oraz aktualizacja jej danych za pośrednictwem S24 (tj. drogą elektroniczną zakładającą korzystanie z ustawowych wzorów umów i innej dokumentacji)

Obsługa korporacyjna spółek:

Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk zapewnia wsparcie prawne w bieżących czynnościach obsługi korporacyjnej spółek obejmujących m.in.:

– zwoływanie oraz odbywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń

– przygotowywanie projektów uchwał organów spółki i wewnętrznych zarządzeń

– przygotowywanie wewnętrznych regulaminów i innych dokumentów (regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej itp.)

– reprezentację wspólników oraz spółek w sporach korporacyjnych m.in. w sporach:

  • o rozwiązanie spółki

  • związanych z realizacją prawa kontroli przysługującego wspólnikowi

  • o wyłączenie wspólnika

  • o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną podczas tworzenia spółki

  • o szkodę wyrządzoną spółce przez jej organy

 

– reprezentację w sporach o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników / walnego zgromadzenia oraz w sporach o uchylenie uchwały wspólników / walnego zgromadzenia.