Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka KMO reprezentuje Klientów przed sądem oraz świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Zapewniamy doradztwo w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów, m.in. umów sprzedaży, darowizny, zlecenia, o świadczenie usług, dzierżawy, najmu, cesji, pożyczki i wielu innych. Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia z tytułu wyrządzonej szkody w majątku lub na osobie na skutek czynów niedozwolonych lub w wyniku nienależytego wykonania umowy a także z bezpodstawnego wzbogacenia.

Prawo cywilne – doradztwo prawne i reprezentacja Klientów

W zakres usług związanych z prawem cywilnym, w którym specjalizuje się Kancelaria, wchodzą sprawy dotyczące własności i posiadania. Zagadnienia te mogą obejmować:

– roszczenia windykacyjne lub negatoryjne z tytułu naruszenia własności i posiadania, w tym spory sąsiedzkie,

– eksmisję, czyli nakazanie opuszczenia i opróżnienia lokalu na drodze postępowania sądowego,

– ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmu,

– bezumowne używanie lokalu, gruntu lub rzeczy,

– zasiedzenie, czyli nabycie rzeczy na skutek używania jej i traktowania jako własność przez okres 20 lub 30 lat,

– zniesienie współwłasności na drodze umowy lub w trybie sądowym,

– ustanowienie służebności gruntowych lub osobistych,

– sprawy wieczystoksięgowe.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego mogą dotyczyć także ochrony dóbr osobistych, do których zalicza się: zdrowie, wolność, wizerunek, swobodę sumienia, tajemnicę korespondencji, twórczość naukową i artystyczną itp. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zmierzających do zaprzestania naruszeń, otrzymania rekompensaty finansowej lub usunięcia skutków naruszenia.

Kancelaria Adwokacka Katarzyny Michalak-Oleszczuk

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzą także sprawy dotyczące roszczeń z umów deweloperskich. Postępowanie może dotyczyć zapłaty kar umownych, wydania nabywcy lokalu lub nieruchomości przez dewelopera czy dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady nieruchomości.

Kancelaria świadczy pomoc prawną także w sprawach związanych z roszczeniami z umów kredytowych zawartych w walucie CHF (frank szwajcarski). Postępowanie toczy się przeciwko bankom i zmierza do stwierdzenia nieważności kredytów indeksowanych lub waloryzowanych kursem CHF.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu.