Sprawy majątkowe małżeńskie

Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, a w tym małżeńskich spraw majątkowych. Wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje bowiem wspólność majątkowa (na mocy ustawy). Obejmuje ona w szczególności:

– dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków,

– wynagrodzenie za pracę,

– dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– środki znajdujące się na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego,

– kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Umowy majątkowe małżeńskie są zawierane w formie aktu notarialnego.

 

Wspólność majątkowa ustawowa nie jest przymusowym ustrojem małżeńskiemu. Zawierając umowę w formie aktu notarialnego, małżonkowie mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową, a także ustanowić rozdzielność majątkową, w tym z zastrzeżeniem o wyrównanie dorobków. Umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana.
 
Sąd dokona podziału majątku i zniesie współwłasność wyłącznie na podstawie stosownego wniosku. Należy w nim zawrzeć oznaczenie stron postępowania, dokładnie określone żądanie, a także wskazać składniki majątku, które podlegają podziałowi oraz przedstawić odpowiednie dowody własności.

 

Prawo rodzinne – sprawy majątkowe małżeńskie

Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk specjalizuje się w sprawach majątkowych małżeńskich, zapewniając obsługę prawną w kwestiach:

– ustanowienia rozdzielności majątkowej,

– ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,

– rozszerzenia lub ograniczenia wspólności majątkowej.

Kancelaria przygotowuje niezbędną dokumentację procesową oraz reprezentuje klientów przed sądem i innymi organami administracyjnymi w sporach rozpoznawanych zarówno w toku procesu o rozwód, jak również odrębnych postępowań zainicjowanych wnioskiem o podział majątku. Adwokat udziela porad prawnych w związku z pozostałymi umowami zawartymi między małżonkami oraz sporządza projekt umowy o podział majątkowy.