POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych. Niniejszy dokument reguluje także sposoby i cele przetwarzania plików „cookies”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez adwokata Katarzynę Michalak-Oleszczuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk z siedzibą w: Olszewnicy Starej (05-123) ul. Prosta 33; filia w Legionowie: ul. Jagiellońska 8 (05-120) Legionowo; filia w Warszawie: ul. Wilcza 29A/7 (00-544) Warszawa.

Wyrażenie niniejszej zgody jest równoznaczne z zezwoleniem na przesłanie zindywidualizowanej oferty obsługi prawnej oraz proponowanych zasad współpracy. Akceptując Politykę Prywatności oświadcza Pan/Pani, że poinformowano Pana/Panią o możliwości cofnięcia przedmiotowej zgody poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: katarzyna.michalak-oleszczuk@adwokatura.pl lub pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 8 (05-120) Legionowo lub adres: ul. Prosta 33 (05-123) Olszewnica Stara.

Klauzula informacyjna

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie kmoadwokat.pl, za pośrednictwem fanpage KMO Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk, poprzez wiadomość wysłaną przy użyciu komunikatora Messenger, a także w drodze kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego jest adwokat Katarzyna Michalak- Oleszczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk z siedzibą w Olszewnicy Starej (05-123) ul. Prosta 33, filia w Legionowie i adres główny do korespondencji: ul. Jagiellońska 8 (05-120) Legionowo; filia w Warszawie: ul. Wilcza 29A/7 (00-544) Warszawa.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 8 (05-120) Legionowo lub adres: ul. Prosta 33 (05-123) Olszewnica Stara lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: katarzyna.michalak-oleszczuk@adwokatura.pl

Przetwarzanie danych osobowych przez adwokata Katarzynę Michalak- Oleszczuk odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej: RODO).

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty obsługi prawnej w przesłanym w zapytaniu zakresie, a następnie także w celu:

 1. niezbędnym do zawarcia oraz realizacji łączącej Pana/Panią i Administratora umowy o świadczenie usług obsługi prawnej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w tym w celu kontaktu telefonicznego i prowadzenia korespondencji tradycyjnej i e-mail związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością;
 2. w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kmoadwokat.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym odszkodowań, związanych z umową o świadczenie usług obsługi prawnej, a także udzielania odpowiedzi na Pana/Pani wnioski, pytania lub skargi oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach (prawnie uzasadniony interes administratora), na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 4. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych lub księgowo- sprawozdawczych, w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania w wymaganym zakresie może utrudnić, a nawet uniemożliwić należytą pomoc prawną.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:

 1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków;
 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, podmioty dostarczające oprogramowania komputerowe lub świadczące usługi serwisowe dla oprogramowania komputerowego, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, Banki,
 3. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe itp.), gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 4. inne podmioty, które przetwarzają Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okresy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązującymi adwokata Katarzynę Michalak-Oleszczuk do przechowywania danych na cele archiwizacyjne lub dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Ponadto informuję, że przepisy RODO przyznają każdej osobie, której dane są przetwarzane, uprawnienie do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawa do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia lub jeżeli administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. przenoszenia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informuję, że Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź też przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia takiej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z tego uprawnienia należy skierować wiadomość e-mail na adres: katarzyna.michalak-oleszczuk@adwokatura.pl

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu kmoadwokat.pl (zwanym dalej „Serwisem”) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator – adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk z siedzibą w: Olszewnicy Starej (05-123) ul. Prosta 33; filia w Legionowie: ul. Jagiellońska 8 (05-120) Legionowo; filia w Warszawie: ul. Wilcza 29A/7 (00-544) Warszawa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych w celu ulepszania ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej np.: w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Mozilla Firefox, w przeglądarce Chrome, w przeglądarce Safari, w przeglądarce Opera.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów. Możesz skontaktować się z operatorem wysyłając e-mail na adres: katarzyna.michalak-oleszczuk@adwokatura.pl.