Wypowiedzenie umowy o pracę

Wśród spraw, jakimi zajmujemy się w naszej kancelarii, znajdują się spory dotyczące rozwiązania umowy o pracę.

Do rozwiązania umowy o pracę może dojść na jeden z czterech sposobów:

– na mocy porozumienia stron,

– na skutek upływu czasu, przez jaki obowiązywała umowa,

– wskutek wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

– wskutek rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę należy złożyć w formie pisemnej.

 

Co powinno zawierać pismo wypowiedzenia o pracę?

 

W treści wypowiedzenia, jak i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę powinna zostać wskazana przyczyna uzasadniająca ustanie zatrudnienia. Przyczynę należy zredagować w sposób precyzyjny i konkretny. Nieprawidłowo skonstruowana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest dla pracownika podstawą do dochodzenia przed sądem odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Podanie powodu rozwiązania stosunku pracy jest konieczne zarówno podczas rozwiązywania umowy na czas określony, jak i nieokreślony.

Informacja o przyczynie wypowiedzenia nie jest konieczna w przypadku, gdy wypowiedzenie składane jest przez pracownika. Wymóg ten pozostaje jednak aktualny w przypadku, gdy pracownik dokonuje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

Ponadto w treści oświadczenia pracodawcy powinno zostać zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie wszystkich aspektów wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy.