Sprawy o ustalenie ojcostwa

Do środków prawnych umożliwiających ustalenie zgodności pomiędzy ojcostwem biologicznym a prawnym należą: powództwo o unieważnienie uznania, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa lub ustalanie spornego ojcostwa. Kwestie te reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z przepisami prawa istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa:

– domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (dotyczy dzieci urodzonych w związku małżeńskim),

– uznanie ojcostwa,

– sądowne ustalenie ojcostwa w drodze orzeczenia wydanego w sprawach zainicjowanych pozwem.

Kancelaria Adwokacka KMO specjalizuje się także w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Zajmujemy się przygotowaniem stosownej dokumentacji procesowej, udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów przed sądem i innymi organami administracyjnymi.

Proces ustalania ojcostwa odbywa się wówczas, gdy nie zachodzi domniemane pochodzenia dziecka od męża matki lub nie doszło do uznania ojcostwa. Powództwo jest ograniczone terminem dla matki i ojca – mogą je wytoczyć do czasu uzyskania przez dziecko 18 lat. Reguła ta nie dotyczy prokuratora i dziecka. Gdy dziecko uzyska pełnoletność, może samodzielnie wytoczyć takie powództwo. Natomiast prokurator może wytoczyć proces jeżeli wymaga tego konieczność ochrony interesu społecznego oraz dobro dziecka.

Kancelaria Adwokacka KMO – sprawy o ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa rozpoczyna się od wytoczenia powództwa. W tym celu sporządza się odpowiedni pozew, który zawiera wniosek o ustalenie ojcostwa. Może go złożyć zarówno matka, jak i ojciec, a także dziecko po uzyskaniu pełnoletności. Matka ma prawo zażądać w pozwie od domniemanego ojca alimentów. Ponadto matka może dochodzić także pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów swego trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu. Pozew o ustalenie ojcostwa należy wnieść do sądu rejonowego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw o ustalenie ojcostwa. Z Adwokatem można skontaktować się telefonicznie, mailowo, a także poprzez formularz znajdujący się na stronie lub media społecznościowe.