Sprawy o alimenty

W obręb usług świadczonych przez naszą kancelarię wchodzą doradztwo oraz reprezentacja klientów przed sądem w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego. Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk podejmuje się prowadzenia spraw o alimenty na rzecz dorosłych i małoletnich dzieci, byłego małżonka czy zaspokojenia potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa. Nasza kancelaria zapewnia pomoc w podwyższeniu lub obniżeniu świadczeń, a także ich egzekucji, jeśli wystąpi problem z uzyskaniem zasądzonej kwoty od strony.

Doradztwo w sprawach o alimenty

 W ramach usług przeprowadzamy konsultacje, w trakcie których wyjaśniamy kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Odpowiadamy na pytania, czym są te świadczenia oraz komu one przysługują. Omawiamy również, jakie warunki należy spełnić, aby zostały one przyznane. Świadcząc doradztwo, skupiamy się także na zagadnieniach związanych z uchyleniem tego obowiązku. W trakcie spotkań klienci dowiadują się, jak krok po kroku przebiega tego rodzaju postępowanie oraz z jakimi opłatami muszą się liczyć w razie przegrania sprawy.

Dochodzenie świadczeń

 Postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia pozwu o alimenty przez naszą kancelarię. Adwokat, składając go do sądu, dołącza wymagane dokumenty. W treści pozwu wskazane są osoby uprawnione do dochodzonych świadczeń, a także wymienione zostają ich usprawiedliwione potrzeby. Wśród nich wyróżnić można utrzymanie, kształcenie czy opiekę zdrowotną. W pozwie należy również wyjaśnić, iż pozwany ma możliwości zarobkowe umożliwiające mu ponoszenie świadczeń w danej wysokości. Wskazana zostaje także data, od której mają one być wypłacane.

Wysokość alimentów

 Nasza kancelaria bierze udział w czynnościach mających na celu ustalenie wysokości świadczeń. Wpływ na nią mają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej. Aby określić związane z nimi wydatki, przed sądem zostają przedłożone rachunki i faktury, a także są przesłuchiwani świadkowie. Istotne są również możliwości zarobkowe pozwanego, dlatego strona także zobowiązana jest do przedstawienia dowodów dotyczących swojej sytuacji majątkowej. Wysokość świadczeń szacowana jest na okres 12 miesięcy.