Roszczenia z umów deweloperskich

Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk reprezentuje Klientów w sporach z deweloperami wynikających z zawartych umów deweloperskich oraz z umów sprzedaży nieruchomości zawieranych w wykonaniu umów deweloperskich, w tym:

– w sprawach o zapłatę kar umownych za opóźnienie dewelopera w wydaniu lokalu / nieruchomości lub za opóźnienie w wyodrębnieniu lokalu i przeniesieniu jego własności na nabywcę

– w sporach dotyczących wydania nabywcy przez dewelopera lokalu / nieruchomości, w tym w procesach o zobowiązanie dewelopera do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu / nieruchomości w wykonaniu umowy deweloperskiej

– w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady lokalu

– i inne.

Umowa deweloperska została uregulowana w przepisach ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (od lipca 2022 r. umowa ta regulowana jest przepisami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Przedmiotem umowy deweloperskiej jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z tzw. przedsięwzięciem deweloperskim. Na mocy w/w umowy deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. W treści umowy deweloperskiej strony regulują szereg istotnych zagadnień związanych z przedsięwzięciem deweloperskim, w tym zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku powierniczego, prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej związanych z przeniesieniem prawa własności, zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności nabywcy i dewelopera.

Prawidłowe zredagowanie zapisów umowy jest bardzo istotne z punktu widzenia interesu kupującego. Deweloper bardzo często dąży bowiem do zminimalizowania swej odpowiedzialności, a tym samym proponowane przez niego zapisy umowy mogą być krzywdzące dla kupujących jako słabszych stron transakcji. Przejawem postanowień niekorzystnych dla kupujących są regulacje przewidujące nierówne obciążenia stron w zakresie kar umownych i odsetek za opóźnienie. W umowach deweloperskich można spotkać się także z zapisami o waloryzacji ceny w przypadku zmiany powierzchni lokalu, które w praktyce oznaczają brak możliwości przewidzenia przez kupujących ostatecznej ceny mieszkania. Zdarza się także, że umowy nie zawierają precyzyjnych zapisów dotyczących terminów realizacji poszczególnych etapów umowy przez dewelopera.

W związku z powyższym przed podpisaniem umowy deweloperskiej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu analizy umowy i zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń związanych z zawarciem tej umowy w kształcie zaproponowanym przez dewelopera.