Odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wyrządzonej szkody

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach odszkodowawczych związanych z dochodzeniem naprawienia szkody wyrządzonej w majątku lub na osobie na skutek czynów niedozwolonych, w tym w sprawach o:

odszkodowanie za uszkodzone mieniewynikający z Kodeksu cywilnego obowiązek naprawienia szkody odnosi się nie tylko do szkody wyrządzonej na osobie, ale także do szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, (np. w wyniku zalania mieszkania sąsiada lub kolizji drogowej). Kancelaria prowadzi postępowania o naprawienie szkody poprzez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowania) lub przywrócenie mienia do stanu poprzedniego;

–  odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia  – szkoda może zostać wyrządzona także na osobie (np. na skutek wypadku komunikacyjnego lub czynu niedozwolonego). W takim przypadku poszkodowany może dochodzić od sprawcy (lub ubezpieczyciela) naprawienia wyrządzonej mu szkody poprzez wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania. Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu szkody niemajątkowej (krzywdy) w postaci cierpienia psychicznego, bólu lub innych dolegliwości. Odszkodowanie ma natomiast na celu rekompensatę szkody majątkowej w postaci np. zwrotu poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji;

renta z tytułu utraty zdolności do pracyjeżeli na skutek zdarzenia wyrządzającego szkodę poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość może on dochodzić od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Renta przysługuje w wysokości zarobków, które przypuszczalnie poszkodowany uzyskałby, gdyby nie doszło do zdarzenia;

odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta w związku ze śmiercią osoby najbliższejjeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia poszkodowany poniesienie śmierć, osoby mu najbliższe mogą dochodzić od sprawcy zdarzenia (lub innej osoby zobowiązanej do naprawienia szkody) świadczeń odszkodowawczych. Podmioty, które poniosły koszty leczenia lub pogrzebu mogą żądać zwrotu tych kosztów. Ponadto osoba, względem której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Poza tym sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Możliwe jest także dochodzenie przez te osoby zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;

Zakres usług Kancelarii obejmuje także reprezentację Klientów w sprawach przeciwko ubezpieczycielom. 

odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. „zmarnowany urlop”w przypadku gdy usługa turystyczna zostanie wykonana przez organizatora w sposób niezgodny z zawartą umową, uczestnikowi takiej imprezy przysługuje od organizatora szereg roszczeń. Najczęściej spotykanymi przykładami niezgodności usługi turystycznej z umową jest zawyżony w umowie standard hotelu oraz niezgodność warunków zakwaterowania lub wyżywienia z ofertą biura podróży. W przypadku wystąpienia takich okoliczności uczestnik imprezy turystycznej może żądać od organizatora obniżenia ceny imprezy turystycznej, dodatkowego odszkodowania za poniesione koszty oraz zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną stresem, nieudanym wypoczynkiem lub zawiedzonymi oczekiwaniami. Wyliczając wysokość dochodzonych świadczeń warto posiłkować się tzw. tabelą frankfurcką (sądy bardzo często odnoszą się w swych wyrokach do tego dokumentu mimo braku posiadania przez niego obowiązującego charakteru).