Prawo Pracy

Prawo pracy stanowi główny przedmiot specjalizacji Kancelarii. Obsługa prawna obejmuje kompleksowe doradztwo na rzecz pracodawców oraz na rzecz pracowników w różnych obszarach.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Sporządzamy i opiniujemy wewnątrzzakładowe regulacje obowiązujące u pracodawców, w tym regulaminy pracy. Reprezentujemy klientów przed sądem w takich sprawach, jak: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, spory o wypłatę dodatku za nadgodziny, odszkodowanie w związku z chorobą zawodową, mobbing, naruszenie zakazu konkurencji, ustalenie istnienia stosunku pracy i inne. Oferujemy także pomoc prawną w postępowaniach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Kancelaria Adwokacka w Legionowie

Naszą specjalnością są również audyty w zakresie prawa pracy. Celem naszych działań jest weryfikacja zgodności obowiązujących procedur z przepisami prawa pracy. Badamy prawidłowości w obszarach: kompletności regulacji wewnątrzzakładowych, rozliczania czasu pracy, przetwarzaniach danych osobowych czy prowadzenia akt osobowych. Sporządzamy także stosowne rekomendacje dla pracodawców, które warto wdrożyć w ramach działań naprawczych.

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie doboru odpowiedniej formy zatrudnienia, stosowania systemów motywacyjnych, prawidłowych form wynagradzania itp. Opracowujemy projekty umów dla personelu – lojalnościowe, o zakazie konkurencji czy dotyczące użytkowania pojazdów służbowych. Oferujemy także pomoc w sferze delegowania pracowników zagranicznych do pracy w Polsce, właściwego przygotowania wypowiedzenia umowy o pracę oraz wdrażania procedury zwolnień grupowych.

Czym zajmuje się Kancelaria Adwokacka w Legionowie?

Prowadzone przez Kancelarię analizy prawne dotyczą negocjacji ze związkami zawodowymi, sporów zbiorowych czy wsparcia prawnego w związku z epidemią COVID-19. Istotnym elementem naszej oferty są szkolenia przeprowadzane w zakładach pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dotyczą takich kwestii, jak: zatrudnianie cudzoziemców, organizacja pracy zdalnej, rozliczanie czasu pracy oraz zawieranie umów o pracę. Zapewniamy doradztwo prawne w związku ze zwolnieniami indywidualnymi z przyczyn niedotyczących pracownika.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w Legionowie. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz znajdujący się na stronie.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracodawców, jak i osób fizycznych (pracowników). Przedmiot działalności Kancelarii obejmuje sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji oraz wszelkich innych pism procesowych niezbędnych w postępowaniach sądowych. Kancelaria zapewnia także zastępstwo procesowe w sądach.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami pracy we wszelkich sporach związanych ze stosunkiem pracy, m.in. w sprawach takich jak:

– odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, w tym sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

– spory o zapłatę wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, w tym spory o zapłatę wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny

– odszkodowanie i zadośćuczynienie w sprawach związanych z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową

– mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie

– odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, w tym za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym

– ustalenie istnienia stosunku pracy

– naruszenie zakazu konkurencji

– naruszenie umowy lojalnościowej

Kancelaria reprezentuje Klientów także w postępowaniach prowadzonych przez PIP oraz ZUS, w tym w sporach dotyczących kwestionowania umów cywilnoprawnych (uznawania ich za umowę o pracę).

Kancelaria świadczy usługi doradcze w sprawach dotyczących prawidłowego konstruowania dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów związanych ze stosunkiem pracy takich jak umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika, umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, umowa dotycząca użytkowania powierzonego mienia i inne.

Ponadto w zakresie działalności prowadzonej przez Kancelarię znajduje się sporządzanie oraz opiniowanie regulacji wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawców m.in. takich jak:

– regulamin pracy

– regulamin wynagradzania i premiowania

– układ zbiorowy pracy

– regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostała dokumentacja związana z funkcjonowaniem ZFŚS w zakładzie pracy

– regulamin wykonywania pracy zdalnej oraz dokumentacja wewnątrzzakładowa związana z wykonywaniem pracy w formie telepracy

– regulamin użytkowania samochodów służbowych oraz innych narzędzi pracy powierzonych pracownikom przez pracodawcę

– regulacje antymobbingowe i antydyskryminacyjne

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo na rzecz pracodawców w zakresie doboru prawidłowej formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, kontrakt menadżerski, umowa o współpracy z samozatrudnionym). Ponadto w zakresie prowadzonej działalności Kancelaria sporządza projekty umów dla personelu – zarówno umowy będące podstawą współpracy, jak i umowy kształtujące dodatkowe warunki zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy lojalnościowe, umowy dotyczące użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych i inne). Kancelaria zapewnia także doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy wynagradzania oraz wdrażania systemów motywacyjnych.

Kancelaria świadczy usługi doradcze w przedmiocie prawidłowego konstruowania dokumentacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy, w szczególności takiej jak wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie wdrażania prawidłowej procedury zwolnień, w tym zwolnień grupowych.

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w sprawach związanych z delegowaniem pracowników zagranicznych do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i wsparcie prawne w związku z delegowaniem polskich pracowników do pracy na terytorium innych państw – w tym w obszarze zagadnienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (formularz A1).

Kancelaria przeprowadza kompleksowe analizy prawne dotyczące zagadnień prawa pracy, których celem jest przedstawienie Klientom wszelkiego ryzyka związanego z planowanymi działaniami oraz rekomendacja optymalnego rozwiązania danego problemu.

Kancelaria reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem oraz kształtowaniem warunków pracy i płacy, w tym także podczas sporów zbiorowych, zwolnień grupowych i transferów zakładu pracy.

Kancelaria przeprowadza szkolenia wewnętrzne w zakładach pracy dla pracowników oraz pracodawców na temat zagadnień związanych z prawem pracy takich jak (m.in.) prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy, zatrudnianie cudzoziemców, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów związanych ze stosunkiem pracy, zwolnienia grupowe, organizowanie pracy zdalnej i inne.

Kancelaria reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem oraz kształtowaniem warunków pracy i płacy, w tym także podczas sporów zbiorowych, zwolnień grupowych i transferów zakładu pracy.

Kancelaria zapewnia pracodawcom doradztwo prawne we wszelkich zagadnieniach pracowniczych związanych z transakcjami przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę, w szczególności w związku z procesami M&A (transakcjami z udziałem spółek obejmującymi ich łączenie, podział i przekształcenia). Kancelaria sporządza niezbędną dokumentację związaną z przejęciem pracowników oraz doradza w zakresie doboru optymalnego modelu restrukturyzacji zatrudnienia, która może wiązać się z przeprowadzanym transferem zakładu pracy. Ponadto Kancelaria reprezentuje pracodawców w negocjacjach i konsultacjach prowadzonych ze związkami zawodowymi w sprawach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Kancelaria zapewnia pracodawcom kompleksowe doradztwo we wszelkich aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników i wykonywaniem przez nich pracy w dobie pandemii koronawirusa. Działania Kancelarii obejmują m.in. doradztwo w sprawach dotyczących praw i obowiązków stron stosunku pracy w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego, organizowania pracy zdalnej, korzystania z subwencji i innych dostępnych systemów pomocowych dedykowanych dla przedsiębiorców.

Kancelaria zapewnia pracodawcom oraz pracownikom kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Kancelaria reprezentuje pracodawców oraz pracowników w postępowaniach zmierzających do uzyskania dokumentów legalizujących zatrudnienie w Polsce takich jak zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczanie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i inne.

Kancelaria świadczy usługi doradcze w sprawach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia. Przedmiot działalności Kancelarii obejmuje m.in. sporządzanie pełnej dokumentacji niezbędnej podczas takich procedur, jak zwolnienie grupowe oraz zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika. Kancelaria zapewnia także kompleksowe doradztwo prawne w obszarze realizacji poszczególnych etapów wyżej wskazanych procedur, w tym w zakresie prawidłowego kwalifikowania pracowników do objęcia redukcją zatrudnienia. Ponadto Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach przed sądami pracy w sprawach związanych ze zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zwolnienia grupowe oraz zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika

Kancelaria świadczy usługi doradcze w sprawach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia. Przedmiot działalności Kancelarii obejmuje m.in. sporządzanie pełnej dokumentacji niezbędnej podczas takich procedur, jak zwolnienie grupowe oraz zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika.  

Kompleksowe doradztwo prawne

Kancelaria zapewnia także kompleksowe doradztwo prawne w obszarze realizacji poszczególnych etapów wyżej wskazanych procedur, w tym w zakresie prawidłowego kwalifikowania pracowników do objęcia redukcją zatrudnienia.

Reprezentowanie Klientów przed sądem pracy

Ponadto Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach przed sądami pracy w sprawach związanych ze zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Audyty w zakresie prawa pracy

Kancelaria przeprowadza profesjonalne audyty HR obejmujące analizę obowiązującej u pracodawcy dokumentacji i stosowanych procedur. Audyty mogą dotyczyć w szczególności:

Prawidłowości oraz kompletności regulacji wewnątrzzakładowych

Prawidłowości planowania i rozliczania czasu pracy

Prawidłowości stosowanych procedur rozwiazywania umów o pracę (w tym zwolnień grupowych)

Prawidłowości przetwarzania danych osobowych w obszarze prawa pracy

Prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika

Cel Audytu

Celem audytu jest weryfikacja stosowanej przez pracodawcę dokumentacji i procedur pod kątem ich zgodności z przepisami prawa pracy, zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz przedstawienie konkretnych rekomendacji niezbędnych do wdrożenia przez pracodawcę działań naprawczych.

Masz pytanie?

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi w związku ze swoją sprawą, skontaktuj się z Kancelarią KMO w celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej.

..